Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Światowy Dzień Ubogich 2020 - Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Nasze galerie

Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego

Wstęp

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, działająca jako kościelna osoba prawna na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz Statutu Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2003 roku, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) oraz rozdz. III pkt 22 ww. Statutu ustanawia i wyodrębnia pod względem organizacyjnym, rachunkowym i podatkowym jednostkę wspomagającą działalność Caritas pod nazwą CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁODZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO zwaną dalej Caritas OPP.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Caritas OPP jest jednostką organizacyjną Caritas Archidiecezji Łódzkiej, kościelnej osoby prawnej.
 2. Caritas OPP nie posiada osobowości prawnej.
 3. Caritas OPP prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Prowadzenie przez Caritas OPP działalności pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu z Caritas Archidiecezji Łódzkiej pod względem organizacyjnym, rachunkowym i podatkowym, zgodnie z przepisami prawa.

§ 2

 1. Siedzibą Caritas OPP jest miasto Łódź.
 2. Terenem działania Caritas OPP jest obszar Archidiecezji Łódzkiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Caritas OPP może działać poza granicami kraju.


Rozdział II
Cele, zakres, przedmiot i zasady działalności Caritas OPP

§ 3

 1. Celem Caritas OPP jest działalność charytatywna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
 2. Zakres działalności Caritas OPP obejmuje:
  1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  3. działalność charytatywną,
  4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  6. ochronę i promocję zdrowia,
  7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  11. działalność wspomagającejrozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  12. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  13. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  14. naukę, szkolnictwa wyższego, edukację, oświatę i wychowanie,
  15. wypoczynek dzieci i młodzieży,
  16. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  18. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
  19. turystykę i krajoznawstwo,
  20. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
  21. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  22. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  23. ratownictwo i ochronę ludności,
  24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  25. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
  26. działania na rzecz integracji europejskiej - w oparciu o wartości chrześcijańskie - oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  27. promocję i organizację wolontariatu,
  28. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
  29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
  30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  33. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie działalności pożytku publicznego, określonym w pkt.1-32

3. Caritas OPP realizuje swoje cele statutowe poprzez, w szczególności:

 1. finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oraz utrzymywania ośrodków i doposażenia placówek którymi zarządza Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
 2. prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym świetlic, przedszkoli, dla osób
  w trudnej sytuacji materialnej,
 3. organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenie w kraju i za granicą,
 4. udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży, żywości, opału, opłat czynszu i innych,
 5. finansowanie zakupu wyprawek szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych, a także  wyżywienia dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
 6. finansowanie zakupu i naprawy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakupu artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz usług rehabilitacyjnych dla osób chorych
  i niepełnosprawnych, w tym będących pod opieką hospicjum,
 7. finansowanie zakupu materiałów budowlanych i usług budowlanych dla poszkodowanych
  w wyniku klęsk żywiołowych a także osobom ubogim,
 8. finansowanie wyżywienia dla osób w trudnej sytuacji materialnej,

4. Caritas OPP prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie wskazanym w powyższych ustępach. Caritas OPP nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

§ 4

Caritas OPP  może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Caritas OPP

§ 5

 1. Majątek Caritas OPP stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.
 2. Przychody Caritas OPP pochodzić mogą z:
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • darowizn  finansowych, rzeczowych  (w tym środków  trwałych)  pochodzących od osób fizycznych i prawnych,
 • lokat bankowych,

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami, uzyskiwaną w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego,  przeznacza się na tę działalność.

4. Otrzymane przez Caritas OPP środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 6

W przypadku powołania Caritas OPP do dziedziczenia, Caritas OPP może złożyć oświadczenie
o przyjęciu spadku, lecz jedynie z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 7

Zabrania się :

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas OPP w stosunku do jejczłonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów orazpracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.  
 2. przekazywania  majątku Caritas OPP na rzecz członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Caritas OPP na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów  lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów  lubpracownicy Caritas OPP oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

W  przypadku likwidacji Caritas OPP jej majątek winien być przeznaczony na cele określone  w § 3 ust.1

 

Rozdział IV
Struktura Personalna Caritas OPP

 

§ 9

Organami Caritas OPP są:

 1. Komisja Nadzorcza
 2. Zarząd Caritas OPP

§ 10

 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych przez Arcybiskupa Łódzkiego na czas nieokreślony.
 2. Arcybiskup Łódzki ma prawo odwołania członków Komisji Nadzorczej i powołania nowego składu.
 3. Komisja Nadzorcza, organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania nadzoru, posiada uprawnienia inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
 4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 5. Członkami Komisji Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem.
 6. Członkiem Komisji Nadzorczej nie może być Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej ani osoby  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Komisja Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów: na posiedzeniach przy obecności co najmniej połowy członków Komisji  albo w trybie obiegowym – pisemnym.
 8. Komisja Nadzorcza w terminie wynikającym z ustawy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Caritas OPP.

§ 11

 1. Zarząd Caritas OPP jest jednoosobowy i jest nim każdorazowy Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej powoływany przez Arcybiskupa Łódzkiego.
 2. Członkiem jednoosobowego Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do innym organom Caritas OPP.
 4. Dyrektor reprezentuje Caritas OPP na zewnątrz i kieruje bieżącą jej działalnością.

§ 12

Oświadczenia woli w imieniu Caritas OPP składa jednoosobowo Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 13

Decyzję o rozwiązaniu Caritas OPP podejmuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

 

§ 14

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania  Caritas OPP przez właściwy Sąd Rejestrowy.

 

§ 15

W sprawach nieuregulowanych odpowiednio stosuje się zapisy Statutu Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

 

§ 16

 1. Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Arcybiskupa Łódzkiego na wniosek Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
 2. Zmiany Statutu następują w trybie z ust. 1.

 

Łódź, 17 grudnia 2015

Tomasz Kopytowski     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe