Ruszyła Moda na sukces 2

Ruszyła Moda na sukces 2

Anna Maciejewska
13 czerwca 2021
Ruszyła Moda na sukces 2

Caritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęła realizację projektu: „Moda na sukces 2 ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych osób w wieku 18-65 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia do sierpnia 2022 roku.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy województwa łódzkiego. Caritas oferuje udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Projekt skierowany jest do:
– zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego,
– osób w wieku 18-65 lat,
– osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze WŁ,
– osób bezpośrednio korzystających z Europejskiego Funduszu Społecznego,
– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, w tym m.in.: biernych zawodowo i nieposzukujących pracy w chwili wejścia do programu, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,
– osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
– osób o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– osób z niepełnosprawnością sprzężoną
– osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Proponowane działania:
– Warsztaty interpersonalne,
– Warsztaty edukacyjne,
– Warsztaty doradczo zawodowe,
– Szkolenie zawodowe,
– 4- miesięczne staże zawodowe,
– Pośrednictwo pracy.

Wszyscy uczestnicy/uczestniczki otrzymają zwroty kosztów dojazdu, a także stypendia szkoleniowe i stażowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Łodzi, przy ul. Mikołaja Gogola 12, 92-513 Łódź, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. Telefon: 42 673 41 30.

 

Pobierz

Wspierają nas