Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz w jej wydzielonych organizacyjnie i finansowo jednostkach jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych.
Kontakt: Tomasz Kopytowski, e-mail: [email protected], tel.: 42 639 95 81.

Dane osobowe przetwarzane są w Caritas Archidiecezji Łódzkiej w oparciu o stosowne przepisy Prawa Kanonicznego, Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, prawa ogólnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz ustaw i rozporządzeń regulujących działalność charytatywno-opiekuńczą, z zakresu pomocy społecznej, medyczną oraz wolontariatu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publikujemy poniżej klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych przez administratora. Klauzule informacyjne dostępne są również w poszczególnych wydzielonych organizacyjnie i finansowo jednostkach Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Klauzule informacyjne Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz jej wydzielonych organizacyjnie i finansowo jednostek:

Wspierają nas