Chcę pomóc – jestem przedsiębiorcą

Możesz przekazać darowiznę, którą odliczysz od dochodu zgodnie z informacjami poniżej. Możesz skorzystać z proponowanych przez Caritas zbiórek, wybierając konkretny cel lub ustanowić zlecenie stałe w swoim rachunku bankowym. Nawet niewielkie, ale systematyczne wpłaty od naszych Darczyńców pozwalają nam planować codzienne działania w dłuższej perspektywie czasowej.

Osoby prawne (przedsiębiorcy, firmy, instytucje) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:

  • do 10% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego,
  • bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Caritas w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Szczegółowe informacje:

I. DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH NA CELE OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹŃ. ZM.).
Darowizny mogą być przekazywane na cele, określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym działalność charytatywną. Zgodnie z przepisami tej ustawy oraz ustawy o podatku dochodowym każda osoba prawna może przekazać darowiznę do wysokości 10% dochodu.

Podatek dochodowy od osób prawnych:
„Art. 18 ust. l: Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22 , stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7 a ust. l po odliczeniu:
l) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nie przekraczającej 10 proc. dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. l.”
Osobami prawnymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są m.in. kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Art.3 ust 3 Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Caritas prowadzi działalność pożytku publicznego (m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, promocja i organizacja wolontariatu, i inne) w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dlatego też możliwe jest zarówno przekazanie na jej rzecz darowizn w wyżej wymienionej wysokości, jak i zgodne z ustawą ich odliczenie.

Odliczenie darowizn przekazanych na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

UWAGA: nie jest warunkiem przekazania darowizny posiadanie przez Caritas statusu organizacji pożytku publicznego uzyskanego poprzez rejestrację w KRS

Patrz: art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b i 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest kościelną osobą prawną, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną w archidiecezji łódzkiej. Stosownie do postanowień art. 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989 r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. 89.29.154 z późn. zm.) darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Oznacza to, że darczyńcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę przekazaną na rzecz Caritas Archidiecezji Łódzkiej w pełnej wysokości – bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten, został potwierdzony uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, w pełnym dwudziestoosobowym składzie Izby Finansowej, z dnia 14.03.2005 r.

Przekaż darowiznę na rachunek:
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181
USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178
SWIFT: PKOPPLPW
Wspierają nas