Historia

Historia Caritas w Polsce

Początków Caritas w Polsce należy szukać w charytatywnej misji Kościoła Katolickiego, realizowanych w postaci szpitali i przytułków. Gromadziły one chorych, niezdolnych do pracy oraz osoby szukające chwilowo schronienia. Kolejny etap w kształtowaniu się Caritas przypada na XIX wiek, Był to okres odżywania aktywności społecznej Pierwsze próby ujednolicenia i scentralizowania działalności dobroczynnej Kościoła podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Ogólnokrajowa Caritas została powołana w roku 1929. Koordynował on działalność Caritas diecezjalnych powstających sukcesywnie w latach trzydziestych. Caritas diecezjalna obejmowała wszystkie podmioty kościelne działające na polu charytatywnym na terenie diecezji. Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej gwałtowny rozwój. W roku 1950 na mocy dekretu władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności Caritas. Instytucja została zlikwidowana, a jej majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas.

W latach osiemdziesiątych dużą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Ważnym etapem w rozwoju działalności społecznej Kościoła było powołanie Instrukcją Episkopatu w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Od roku 1989 stopniowo zaczynają powstawać Caritas w poszczególnych diecezjach. Caritas Polska została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa 10 października 1990 roku jako krajowy organ koordynujący działalność Caritas diecezjalnych.

 

Historia łódzkiej Caritas

10 XII 1920 powołanie Diecezji Łódzkiej przez papieża Benedykta XV

1926 biskup ordynariusz Wincenty Tymieniecki nabył budynek przy ulicy Gdańskiej 111.

1926-1950 w budynku prowadzone są kursy i przyuczanie do zawodu młodzieży ze wsi poprzez naukę kroju i szycia, opieka nad sierotami oraz działalność wydawnicza.

1932 powstaje Caritas Diecezji Łódzkiej

1950-1989 władze polityczne zawiesiły działalność kościelnej Caritas. Caritas została upaństwowiona a jej mienie zagarnięto, zakazując działalności.

2 IV 1990 na mocy dekretu biskupa Diecezjalnego Władysława Ziółka reaktywowano Caritas Diecezji Łódzkiej. Dyrektorem został ks. Ireneusz Kulesza.

1991 Caritas odzyskała budynek przy ulicy Gdańskiej 111 wraz z mieszczącym się tam Domem Dziennego Pobytu.

1992 utworzony został Punkt Pomocy Charytatywnej oraz kuchnia wydająca obiady dla osób biednych. Dokonano nowego podziału administracyjnego Kościoła Katolickiego w Polsce. Diecezja Łódzka ustanowiona została Archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wszystkie instytucje, łącznie z Caritas, zostały podniesione do rangi instytucji archidiecezji.

1994 dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi utworzono Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej. Dla dzieci z rodzin problemowych i biednych powstała Dziecięca Świetlica Środowiskowa. Caritas uzyskała w wieczyste użytkowanie ośrodek w Drzewocinach, w którym od samego początku organizowane są kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin.

1999 Caritas otrzymała ośrodek w Kolumnie, który również stał się miejscem wypoczynku dla dzieci. Zorganizowana została Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży trudnej i zagubionej

2001 dyrektor Ks. Ireneusz Kulesza otrzymał nominację na proboszcza Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi

2002 ks. Ireneusz Kulesza otrzymał tytuł Honorowego Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a nowym dyrektorem Caritas został ks. Jacek Ambroszczyk, dotychczasowy zastępca dyrektora

2003 powstał Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej „OAZiS” zajmujący się osobami bezrobotnymi. Powstały pierwsze Szkolne Koła Caritas

2004 Caritas przejęła Zakład Aktywności Zawodowej , który przygotowuje osoby niepełnosprawne do aktywnej obecności w społeczeństwie. Został utworzony Punkt wsparcia dla dzieci i młodzieży przy ul. Rybnej w Łodzi.

2005 Caritas zorganizowała wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego konferencję z okazji XV-lecia pod hasłem: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Zostały przyznane po raz pierwszy dwie statuetki „Anioł Miłości Bliźniego” dla ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka i ks. Ireneusza Kuleszy.

2006 rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa przy ul. Piotrkowskiej 85. Rozpoczęło działalność Biuro Wolontariatu. Caritas utworzyła Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Caritas uczestniczyła w konferencji nt. przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży zorganizowanej przez MSWiA

2007 zarejestrowano działalność Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego.

2008 rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa oraz Dom Dziennego Pobytu przy ul. Czarnieckiego 4. Pani doktor Zofia Pawlak, założycielka Hospicjum domowego Caritas otrzymała od papieża Benedykta XVI medal Pro Ecclesia et Pontifice.

2009 w Piotrkowie Trybunalskim, w domu sióstr salezjanek, otworzone zostało Okno życia. Łódzka Caritas nawiązała współpracę z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź. W Łodzi powstały pierwsze Pola Nadziei – kampania na rzecz hospicjum domowego Caritas.

2010 w Łodzi, w domu sióstr urszulanek, otworzone zostało Okno życia. Wydany został pierwszy numer gazety „Bez Reszty”.

2011 Poświęcenie nowej siedziby Biura Wolontariatu Caritas, przy ul. Piotrkowskiej 85 w Łodzi. W Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach otwarte zostało Okno życia. Zorganizowana została I zbiórka żywności w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas. Łódzka Caritas była organizatorem uroczystości poświęcenia dzwonu Serce Łodzi.

2012 podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka odbył się I Charytatywny Bieg Caritas „Biegnijmy z pomocą”, w którym udział wzięli wolontariusze Szkolnych Kół Caritas z terenu archidiecezji Łódzkiej. Organizacje charytatywne łódzkiego Kościoła zorganizowały po raz pierwszy wspólne obchody Światowego Dnia Walki z Ubóstwem, pod hasłem „Kościół w służbie ubogim”.

2013 Szkolne Koła Caritas w archidiecezji łódzkiej rozpoczęły akcję „Kremówka papieska od SKC”, organizowaną w Dzień Papieski. Powołane zostało Kleryckie Koło Caritas w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Uruchomiony został funpage łódzkiej Caritas na Facebooku.

2014 swoją 15-letnią posługę dla Caritas zakończył ks. Jacek Ambroszczyk. Na stanowisko dyrektora Caritas powołany został ks. Andrzej Partyka. Caritas Archidiecezji Łódzkiej otrzymała zadanie dokończenia budowy Domu Seniora Pomocna Dłoń w Kaszewicach k/Bełchatowa.

2015 Świetlica i Dom Dziennego Pobytu przy ul. Czarnieckiego 4 zawieszają działalność na czas przeprowadzki do nowej siedziby.

2016 poświęcenie nowej siedziby Świetlicy i Domu Dziennego Pobytu przy ul. Odolanowskiej 46 w Łodzi. Uruchomienie platformy pomocowej dobromat24.pl. Caritas włącza się w posługę przy łódzkich obchodach Światowego Dnia Młodzieży. W strukturę Caritas włączony został NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Łodzi.

2017 uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych w Punkcie Pomocy Charytatywnej przy ul. Wólczańskiej 108 w Łodzi, która działa od grudnia do marca. Wolontariusze Caritas i strażnicy Straży Miejskiej uczestniczą we wspólnych nocnych patrolach w poszukiwaniu osób bezdomnych. Łódzka Caritas organizuje Ogólnopolski Zjazd Wolontariuszy Caritas w Łodzi. Caritas koordynuje obchody I Światowego Dnia Ubogich.

2018 Caritas Archidiecezji Łódzkiej prezentuje Okna życia na XIV Azjatyckim Kongresie Promocji Zdrowia w Kumamoto w Japonii.

2019 Caritas otrzymuje medal Primus in Agendo – nagrodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powstaje pierwsza lodówka społeczna przy Punkcie Pomocy Charytatywnej przy ul. Wólczańskiej 108 w Łodzi. Caritas rozpoczyna stałą współpracę ze Stowarzyszeniem „Dom Wschodni – Domus Orientalis” organizując wsparcie dla mieszkańców Bliskiego Wschodu – w Syrii i w Libanie. Odbywa się pierwsza wspólna misja w Syrii, podczas której do kościoła w Maluli powracają ikony gen. Władysława Sikorskiego. Caritas wysyła 500 wyprawek szkolnych na Białoruś.

2020 wybucha epidemia wywołana wirusem SARS-CoV-2. Caritas jako jedna z nielicznych organizacji w Łodzi utrzymuje codzienne wsparcie dla osób potrzebujących, koordynuje działania pomocowe w mieście, organizuje pomoc dla seniorów, wolontariat kryzysowy i wspiera zdalną naukę najuboższych dzieci. W ośrodku Caritas w Drzewocinach powstaje izolatorium dla osób bezdomnych oczekujących na wyniki testów COVID-19. Powstaje program stypendialny „Pierwszy krok” dla dzieci w Aleppo w Syrii.

2021 poświęcenie Domu Seniora „Pomocna Dłoń”, przyjęcie pierwszych pensjonariuszy. Odbywa się wspólna z „Domem Wschodnim” misja do Libanu. Caritas współorganizuje akcję szczepień przeciw COVID-19 dla osób bezdomnych. Caritas wysyła 500 wyprawek szkolnych na Białoruś.

 

Dyrektorzy Caritas i Przewodniczący Komisji Charytatywnej Diecezji Łódzkiej

ks. Stanisław Nowicki (1932-1947)

ks. Antoni Ostrowski (1948-1950)

ks. Stanisław Świerczek (1951-1981)

ks. Grzegorz Kudrzycki (1981-1990)

ks. Ireneusz Kulesza (1990-2002)

ks. Jacek Ambroszczyk (2002 – 2014)

ks. Andrzej Partyka (2014 – obecnie)

Wspierają nas